Mặt nạ mạng (SM) là gì?

Trong thế giới IPv4, mặt nạ mạng là một số 32 bit trả lời câu hỏi có bao nhiêu bit của địa chỉ IP được dành riêng để xác định mạng. Nó cũng có thể được hiển thị dưới dạng nhị phân - bằng cách chia nó thành 32 số 1 và số 0. Chúng tôi hiểu đường viền nơi "1" kết thúc và "0" bắt đầu là đường viền tưởng tượng của số 1 và số 0. Giá trị "1" biểu thị các bit xác định mạng.

Làm cách nào để tính mặt nạ mạng cho mạng IP hiện có?

Chỉ cần nhập địa chỉ IP và độ dài của tiền tố vào trường đầu vào và mặt nạ mạng chính xác sẽ xuất hiện ở bên phải.

Ký tự đại diện (WC) là gì?

Trong thế giới IPv4, ký tự đại diện là một số 32 bit trả lời câu hỏi có bao nhiêu bit của địa chỉ IP được dành riêng để xác định máy chủ. Nó cũng có thể được hiển thị dưới dạng nhị phân - bằng cách chia nó thành 32 số 1 và số 0. Chúng tôi hiểu đường viền nơi "1" kết thúc và "0" bắt đầu là đường viền tưởng tượng của số 1 và số 0. Giá trị "1" biểu thị các bit nhận dạng khách.

Làm cách nào để tính ký tự đại diện cho mạng IP hiện có?

Quy trình giống hệt nhau. Tất cả những gì bạn phải làm là nhập địa chỉ IP và độ dài của tiền tố vào trường đầu vào và ký tự đại diện chính xác sẽ xuất hiện ở phía bên phải, cho biết có bao nhiêu bit của địa chỉ IP được dành riêng cho máy tính chủ.

ID mạng là gì?

Trong thế giới IPv4, ID mạng là số 32 bit xác định duy nhất một phân đoạn mạng nhất định.

ID mạng được tính như thế nào?

Theo cách hiểu của sơ đồ CIDR về phân phối địa chỉ IPv4, ID mạng được tính bằng cách thực hiện tích nhị phân giữa một địa chỉ IPv4 cụ thể và mặt nạ mạng. Kết quả sẽ là Network ID. Chương trình này tự động tính toán ID mạng.

Cổng mặc định là gì?

Trong thế giới IPv4, cổng mặc định là địa chỉ IPv4 mà tất cả các gói "nước ngoài" không liên quan trực tiếp đến phân đoạn mạng nơi gói bắt nguồn được hướng tới. Cổng mặc định được biểu thị bằng máy tính, bộ định tuyến mạng (bộ định tuyến), Bộ chuyển mạch đa lớp/L3 hoặc tường lửa, gửi các gói được chuyển hướng đến cổng mặc định đến nơi chúng thuộc về.

Cách tính cổng mặc định?

Thật dễ dàng để tính toán cổng mặc định. Chỉ cần nhập địa chỉ IP cụ thể vào phân đoạn mạng nhất định mà bạn nhập ở phần bên trái, với tiền tố chính xác của phân đoạn mạng là đủ (cũng được nhập ở phần bên trái). Sử dụng phép toán AND, chương trình sẽ tự động nhân địa chỉ IPv4 và mặt nạ mạng với một sản phẩm nhị phân để tính toán mã định danh mạng. Từ đó xác định địa chỉ IPv4 đầu tiên làm địa chỉ cổng mặc định.